Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1.

Al onze verkopen, leveringen en plooiwerk worden uitsluitend beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden en zijn derhalve niet van toepassing op onze verkopen, leveringen, plooiwerk, behalve wanneer zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons worden aanvaard. Ons stilzwijgen kan in geen geval als een aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.

Afwijkingen van onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Indien een bepaling van onze algemene voorwaarden wordt vernietigd (of nietig zou blijken) of voor niet geschreven moet worden gehouden, zal dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst niet aantasten.

 

Artikel 2.

Tenzij anders vermeld zijn onze offertes geldig gedurende één maand. Verhoging van lonen, lasten, aankoop - of grondstofprijzen die zich na de offerte voordoen kunnen worden doorgerekend indien de voornoemde verhoging kan worden bewezen.

Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.

 

Artikel 3.

De klant kan een bestelling slechts annuleren tot zolang de voorbereidingen van de door ons uit te voeren werken niet zijn aangevat en/of zolang de door ons te leveren of te gebruiken goederen nog niet zijn besteld of nog niet in productie zijn gegaan.

Ingeval van aanvaarding van de annulering door de koper van zijn bestelling is deze gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling. Indien de werkelijk gemaakte kosten deze forfaitaire schadevergoeding overschrijden is hij gehouden deze werkelijke kosten te betalen.

 

Artikel 4.

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze termijnen in werkdagen en volgens een op te stellen planning vastgelegd.

Worden niet als werkdagen beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen.

Vertraging in de levering kan ook nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst in ons nadeel, tenzij in geval van opzet of zware fout door ons.

 

Artikel 5.

Goederen worden verkocht als geleverd in onze werkhuizen. De goederen reizen bijgevolg steeds op risico en onder aansprakelijkheid van de klant, of zij nu afgehaald worden door de klant zelf of door een door de klant aan te wijzen vervoerder.

Ook indien wij belast worden met het verzenden van de goederen, reizen de goederen op risico van de klant en dragen wij geen enkele aansprakelijkheid voor verzending of vervoer. Wij worden alsdan geacht te handelen als gevolmachtigde van de klant.

Als wij er om welke reden ook niet in slagen om de goederen aan de klant te overhandigen op de afgesproken plaats van levering, hebben wij het recht om de goederen te leveren en de leveringsdocumenten naar eigen goeddunken te ondertekenen of de goederen op te slaan tot hun effectieve overhandiging, beide op risico en voor rekening van de klant, zonder dat wij hiervoor verder aansprakelijk kunnen worden gesteld. In ieder geval wordt het risico van schade aan of verlies van onze goederen aan de klant overgedragen op het moment dat de levering had moeten plaatsvinden.

Terugname van stockgoederen is enkel mogelijk mits voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van Thoen N.V. en voorlegging van de leverbon en het materiaal ongebruikt is en de verpakking ongeschonden is zullen de goederen, na aftrek van 10% van de oorspronkelijk gefactureerde waarde, gecrediteerd worden.

 

Artikel 6.

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

Als deze omstandigheden van dien aard zijn dat zij een onderbreking in de productie en/of levering van de goederen veroorzaken, wordt de termijn van rechtswege geschorst voor de duur van deze onderbreking.

 

Artikel 7.

De Koper is verplicht bij levering de goederen te onderzoeken en ons binnen de 5 werkdagen na levering de eventuele zichtbare gebreken en niet-overeenstemmingen, tussen het door de klant bestelde en het door ons geleverde goed, te melden.

Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleur- en vormafwijking, tussen het geziene staal en geleverd product, en kunnen in geen geval aanleiding geven tot klacht of tot betaling van een schadevergoeding.

Terugname van stockgoederen is enkel mogelijk mits voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van en voorlegging van de leverbon en het materiaal ongebruikt is en de verpakking ongeschonden is zullen de goederen, na aftrek van 10% van de oorspronkelijk gefactureerde waarde, gecrediteerd worden.

 

Artikel 8.

De overdracht van de risico’s gebeurd naarmate de materialen of handelsgoederen geleverd worden.

De klant ziet erop toe dat de goederen onmiddellijk na hun aankomst in een gegarandeerd veilig lokaal kunnen geleverde worden.

 

Artikel 9.

Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt verleend gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering.

Het gebrek wordt echter als onbestaande beschouwd indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst dit gebrek kende of redelijkerwijze niet kon negeren.

Bovendien moeten verborgen gebreken op straffe van verval van vordering binnen de 10 werkdagen na de ontdekking worden gemeld. Elke klacht moet gebeuren door middel van een aangetekend schrijven.

Onze waarborgen dekken geen schadegevallen die te wijten zijn aan de montage uitgevoerd door derden en die indruist tegen de regels van goed vakmanschap of richtlijnen door ons overhandigd bij de bestelling/levering, slecht gebruik of verkeerd onderhoud van de goederen door de klant.

Vrijwaring voor verborgen gebreken geldt enkel ten voordele van de oorspronkelijke koper en is derhalve niet overdraagbaar.

 

Artikel 10.

Onze prijzen zijn inclusief alle heffingen en btw, voor een levering op de zetel van onze firma van de bestelde goederen.

Tenzij anders bepaald, voorzien onze prijzen geen kosten voor het transport naar een andere plaats dan de zetel van onze firma. Als handelsgoederen vervoerd worden naar een andere plaats die met de klant wordt afgesproken, dan zullen de transportkosten ervan aan de prijs van de handelsgoederen worden toegevoegd.

De leveringen worden gefactureerd op basis van de prijs vermeld in de goedgekeurde orderbevestiging.

 

Artikel 11.

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling wordt een intrest van 8% per jaar aangerekend vanaf de datum van de factuur.

Ook worden de verschuldigde, niet betaalde bedragen op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 125€.

Het geheel of gedeeltelijke wanbetaling van een factuur worden alle nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12.

Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, aanvraag in het kader van de wet op de continuïteit van ondernemingen – WCO -, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging in het juridisch toestand van de koper.

 

Artikel 13.

In geval van gebrek van betaling blijven de geleverde materialen, zelfs na hun incorporatie, onze eigendom en is de klant er slechts de houder van tot de volledige betaling. Wij mogen zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en ze terugnemen, echter op voorwaarde dat we hem per gewone en aangetekende brief en per email hierover inlichten. In een dergelijk geval wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben genomen op de derde werkdag na de verzending ervan.

Ingeval van het beroep op het terugvorderingsrecht, behouden wij de betaalde voorschotten ter schadeloosstelling.

Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.

 

Artikel 14. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van de persoonsgegevens, geeft de klant ons de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonsgegevens op te nemen in een bestand en deze te verwerken. Zoals voorzien in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de verwerking van de persoonsgegevens, is dit bestand aangegeven bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De aldus verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern, commercieel en marketinggebruik. Zij mogen meegedeeld worden aan andere ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons zijn verbonden voor commerciële prospectie. Als de klant zulks niet wenst, kan hij daarvoor een email schrijven aan ons met vermelding van zijn naam, adres en klantnummer.

 

Artikel 15.

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

In geval van betwisting zijn enkel de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, territoriaal bevoegd om kennis te nemen van het geschil.